Thứ Năm, 22/08/2019 5:15:14 CH
Ngày 09/07/2019 15:57:30
Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long: Hội nghị sơ kết công tác Văn phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 08/7/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Văn phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ông Đặng Văn Lượng- Thành viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, BCH các đoàn thể trong việc triển khai thực hiện tốt công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của công chức viên chức Văn phòng; việc phân công, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn cũng được kịp thời, nề nếp, đạt kế hoạch đề ra, đáp ứng được yêu cầu hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND, lãnh đạo UBND tỉnh

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng cũng rà soát ban hành danh mục mã hồ sơ lưu năm 2019 và phân công công chức viên chức xử lý theo đầu việc giúp cho việc giải quyết và phối hợp trong xử lý công việc tốt hơn. Việc tiếp nhận văn bản, hồ sơ đến, đi các loại, cập nhật quản lý, chuyển giao nghiên cứu xử lý theo quy trình chặt chẽ, đúng quy định; Cập nhật quản lý trên 12.600 văn bản, tài liệu đi, đến; Công tác phát hành văn bản của UBND tỉnh được kiểm tra nghiêm túc, hạn chế sai sót; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước được thực hiện tốt, 100% văn bản đến và văn bản do Văn phòng và UBND tỉnh ban hành được số hóa chuyển trên mạng, phục vụ tra cứu thông tin nhanh chóng, hiệu quả; công tác lưu trữ cơ quan được tổ chức thực hiện quản lý hồ sơ đúng quy định. Công tác phát hành văn bản của UBND tỉnh được kiểm tra nghiêm túc, hạn chế sai sót; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước được thực hiện tốt, 100% văn bản đến và văn bản do Văn phòng và UBND tỉnh ban hành được số hóa chuyển trên mạng, phục vụ tra cứu thông tin nhanh chóng, hiệu quả; công tác lưu trữ cơ quan được tổ chức thực hiện quản lý hồ sơ đúng quy định.

Nền hành chính của Văn phòng cũng được hiện đại hóa; duy trì hoạt động liên tục Mạng LAN Văn phòng, thực hiện tốt các ứng dụng đã triển khai, nối kết thông với các sở ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và Văn phòng Chính phủ; triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, Công văn 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia; vận hành chính thức Trục kết nối liên thông quản lý văn bản điện tử của tỉnh với Trục kết nối liên thông quản lý Văn bản điện tử của Chính phủ; tham mưu ban hành Quy chế tiếp nhận, luân chuyển, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 67 Quyết định công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Riêng Văn phòng UBND tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2019 đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với các thủ tục Lãnh sự với 200 hồ sơ. Văn phòng UBND tỉnh cũng xây dựng và ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) theo kế hoạch CCHC năm 2019; 100% công chức viên chức tích cực tham gia thực hiện; duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, kiểm tra đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, giúp kiểm soát và điều hành tốt các hoạt động của cơ quan. Kết quả xếp loại công tác CCHC năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đạt hạng nhất và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Song song đó, các phong trào thi đua; thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên, cán bộ công chức viên chức cũng thực hiện tốt và kịp thời…


Ảnh: Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Đặng Văn Lượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2019, Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Đặng Văn Lượng đề nghị các phòng, ban, trung tâm cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cho  công chức, viên chức, đảng viên, người lao động thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao trách nhiệm ý thức tự giác trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, chất lượng, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định; đồng thời cũng cần tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành địa phương để tham mưu, đề xuất công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành địa phương; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ quan theo Đề án 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng văn bản điện tử vào hoạt động của văn phòng, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử; Trung tâm Hành chính công phải phối hợp với các sở, đơn vị có liên quan hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoạt động chính xác, ổn định, đồng bộ đảm bảo giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; bên cạnh đó cũng cần nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, phối hợp với các ngành chức năng đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại trụ sở tiếp công dân; Ban Chấp hành các đoàn thể cần tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, thường xuyên quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Văn phòng ngày càng vững mạnh…

Dịp này, Văn phòng UBND tỉnh cũng công bố Quyết định khen thưởng của Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho 21 cá nhân thuộc Văn phòng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2019.

N.H

Các tin khác