Thứ Hai, 21/10/2019 3:52:46 CH
Ngày 17/07/2019 10:59:37
Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long cho tất cả các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) Ngày 05/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long cho tất cả các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước (KBNN) Vĩnh Long.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai  thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia dịch vụ công trực tuyến qua hệ thống KBNN: Thực hiện thủ tục đề nghị cấp chứng thư số để đăng ký và ký chữ ký số trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN cho thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng và những người được ủy quyền;

Chuẩn bị đường truyền kết nối internet, máy tính, máy scan... đảm bảo cho công tác thanh toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN đạt hiệu quả;

Chỉ đạo, quán triệt các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức phụ trách sẵn sàng tham gia thanh toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN theo tiến độ triển khai của KBNN Vĩnh Long.

Sở Tài chính Chủ trì phối hợp KBNN Vĩnh Long rà soát trang thiết bị các cơ quan tham gia dịch vụ công trực tuyến, cân đối khả năng NSNN địa phương tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các đơn vị, địa phương khi có nhu cầu.

Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối tổng hợp, đăng ký nhu cầu cần cấp chữ ký số của các đơn vị, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin được Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận cho phép cung cấp chứng thư số như: Viettel, VNPT, FPT...sớm cấp chứng thư số cho các đơn vị, địa phương đăng ký và phối hợp xử lý các lỗi phát sinh của chứng thư số; Thông qua KBNN Vĩnh Long để phối hợp, theo dõi tiến độ triển khai các đơn vị, địa phương. Qua đó đánh giá lồng ghép với công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Vĩnh Long hàng năm và giai đoạn 2016-2020.

Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long thông báo cho các đơn vị sử dụng NSNN biết và tham gia dịch vụ công  trực tuyến của KBNN bằng nhiều hình thức như: tổ chức triển khai, tập huấn nghiệp vụ; đăng tải trên Trang thông tin điện tử KBNN Vĩnh Long, các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để các đơn vị sử dụng NSNN thấy được lợi ích khi thực hiện thanh toán qua hệ thống dịch vụ công  trực tuyến KBNN;

Phối hợp với các đơn vị cung cấp chứng thư số, hỗ trợ tích cực, kịp thời đối với các đơn vị trong quá trình đăng ký, sử dụng. Tăng cường công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến của KBNN đến các đơn vị  để hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt chương trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc;

Đảm bảo thanh toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN kịp thời, an toàn, hiệu quả. Có hệ thống hạ tầng truyền thông đủ mạnh, đảm bảo thông suốt, bảo mật tuyệt đối và có hệ thống cảnh báo rủi ro; Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Các cơ quan truyền thông phối hợp với KBNN Vĩnh Long thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về việc thực hiện thanh toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN. Đưa nội dung này vào chuyên trang, chương trình phát sóng chuyên mục về cải cách hành chính; Kịp thời đưa tin các đơn vị tiêu biểu, điển hình trong công tác này.

Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh cần thiết tham gia hệ thống dịch vụ công trực tuyến qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, báo cáo trực tiếp cơ quan cấp trên xem xét cho ý kiến để phối hợp Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long thực hiện.

Các sở, Ban, Ngành và các cơ quan Trung ương trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai đến các đơn vị trực thuộc từ ngày 01/10/2019 đến tháng 06/2020 cơ bản thực hiện thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN và hoàn thành vào tháng 10/2020…

V.H- Nguồn CT số:10/CT-UBND

Các tin khác