Ngày 25/07/2019 16:37:14
Kế hoạch điều tra, khảo sát thu thập thông tin của người dân, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 02/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát thu thập thông tin của người dân, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm xác định chuẩn tiếp cập pháp luật của người dân, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp tại các cơ quan chức năng; qua đó nhằm tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, những người làm công tác khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho người dân, doanh nghiệp góp phần giúp cho người dân khởi nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Tổng hợp kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công tác khởi nghiệp tại các cơ quan chức năng về những thủ tục hành chính và quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn để trình hoặc đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền.

Theo kế hoạch, yêu cầu đề ra là cuộc điều tra, khảo sát phải trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; bảo mật dữ liệu, thông tin của đối tượng được khảo sát; không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; biểu mẫu khảo sát phải có đầy đủ các thông tin đáp ứng được mục đích của việc thu thập ý kiến; số lượng phiếu khảo sát vừa phải, đảm bảo chất lượng.

Đối tượng khảo sát là Người dân (các đối tượng khởi nghiệp), doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Những người làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung khảo sát đối với người dân, doanh nghiệp là cách thức tiếp cận thông tin về cơ chế, chính sách của nhà nước trong giai đoạn khởi nghiệp và trong quá trình sản xuất kinh doanh; Đánh giá về việc cung cấp thông tin và triển khai, tuyên truyền về cơ chế, chính sách của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Những thủ tục hành chính, những quy định trong văn bản quy phạm pháp luật mà người dân, doanh nghiệp cho rằng có chồng chéo, mâu thuẫn gây khó khăn cho quá trình khởi nghiệp và hoạt động của người dân, doanh nghiệp; Những thuận lợi, khó khăn liên quan đến việc tiếp cận thông tin về cơ chế, chính sách trong thời gian qua và những kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Đối với những người làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan, tổ chức có liên quan, khảo sát tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; Những quy định trong văn bản quy phạm pháp luật mà cơ quan, tổ chức, cá nhân cho rằng có chồng chéo, mâu thuẫn; Những thủ tục hành chính gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp; Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, những kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung về các thủ tục hành chính và những quy định có chồng chéo, mâu thuẫn trong văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì và phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo theo quy định.

N.H.N- Nguồn QĐ số: 1759/QĐ-UBND