Thứ Bảy, 19/10/2019 10:13:20 SA
Ngày 17/07/2019 11:01:54
Chỉ đạo chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 05/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu Vĩnh Long

Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc quản lý, sử dụng con dấu và ban hành quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình. Đăng ký mẫu con dấu và thông báo mẫu con dấu cho cơ quan, tổ chức có liên quan biết trước khi sử dụng. Chấp hành việc kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn của cơ quan đăng ký mẫu con dấu.
Con dấu phải được quản lý chặt chẽ tại trụ sở cơ quan, tổ chức; chỉ người đứng đầu cơ quan, tổ chức mới được quyết định việc mang con dấu ra ngoài trụ sở để sử dụng giải quyết công việc. Giao trách nhiệm cho cán bộ văn thư quản lý, sử dụng con dấu chặt chẽ và đóng dấu vào văn bản, giấy tờ phải theo đúng quy định của pháp luật.
Khi bị mất con dấu, trong thời hạn 02 ngày kể từ khi phát hiện mất con dấu thì phải thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu và cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra mất con dấu.
Khi cơ quan, tổ chức bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động, giấy phép hoạt động hoặc bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động phải nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đã được cấp trước đó cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu theo quy định.
Khi con dấu đang sử dụng bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc có thay đổi tổ chức, đổi tên thì phải thực hiện thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu, nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đã được cấp trước đó cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu.Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng con dấu tại các cơ quan, tổ chức có sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.

N.H.N- Nguồn CV số: 2498/UBND-NC 


Các tin khác