Thứ Hai, 21/10/2019 3:43:10 CH
Ngày 16/07/2019 16:56:15
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Quy hoạch.
(Vinhlong.gov.vn) – Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia - Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Ông Trần Hòang Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp tại điểm cầu Vĩnh Long.

Để triển khai thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 phân công cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp. Trong hơn một năm qua, Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, qua đó cũng đạt được một số kết quả tích cực

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ đã hoàn thiện thể chế quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch và việc phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030; thực hiện chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch. Tính đến nay, có 2 Bộ đã ban hành quyết định bãi bỏ 58 quy hoạch sản phẩm; 17 địa phương đã ban hành quyết định bãi bỏ 238 quy hoạch sản phẩm.

Từ khi Luật Quy hoạch được thông qua đến khi có hiệu lực thi hành có khoảng thời gian 13 tháng để thực hiện việc chuyển tiếp các quy hoạch và triển khai lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Tuy nhiên, do việc chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp quy hoạch và việc chậm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch nên kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, đặc biệt là việc triển khai tổ chức lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 là chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu.


Ảnh: Ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ban, ngành và địa phương khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; khẩn trương triển khai lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo hướng tổ chức lập đồng thời các quy hoạch; cung cấp các dữ liệu, hồ sơ quy hoạch liên quan và phối hợp trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong vận hành, khai thác và sử dụng chung; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn về các thủ tục thanh toán, quyết toán các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định...

Tại Hội nghị, Bộ, ngành và địa phương đã  tập trung thảo luận về các kết quả đạt được trong thực thi các quy định của luật, nhất là việc triển khai lập các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; các vấn đề cần tháo gỡ, thống nhất cách hiểu, cách làm trong việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; cách hiểu và áp dụng các quy định chuyển tiếp của luật, nhất là các quy hoạch tích hợp…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ- Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, là quy hoạch mới lần đầu tiên áp dụng giúp Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương đề ra được mục tiêu chiến lược, xác định được động lực phát triển, mục tiêu phát triển. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thi hành Luật, trong đó phải làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quy hoạch, chủ động rà soát các quy hoạch đã có, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thực hiện quy hoạch mới; tham mưu Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến Luật quy hoạch; xây dựng quy hoạch ngành ở tầm quốc gia; nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch…

N.H

Các tin khác