Thứ Bảy, 19/10/2019 10:27:56 SA
Ngày 19/08/2019 09:47:54
Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, chỉ đạo toàn ngành triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục; trong đó, tập trung thực hiện tốt năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý giáo dục; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; củng cố công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp, chú trọng công tác kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục; tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, đặc biệt là việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức truyền thông gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo; triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua;

Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng thể chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học đồng bộ với lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới, đáp ứng chuẩn quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia; nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học theo Đề án đã được phê duyệt; bảo quản, sử dụng nhà vệ sinh, công trình nước sạch trong trường học đạt hiệu quả góp phần xây dựng môi trường trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường; triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục, hình thành nhân cách cho học sinh. Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, công tác y tế học đường, đảm bảo các điều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm trong trường học; phát động phong trào học bơi và hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho học sinh, sinh viên; triển khai tổ chức hiệu quả Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020; Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, gắn với nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục; thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục; chỉ đạo thực hiện công khai hóa, đảm bảo tính minh bạch trong công tác tổ chức, tài chính, các khoản đóng góp của xã hội.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp năm học 2019 - 2020. Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập của người học. Đa dạng hóa các ngành, nghề đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp yêu cầu sử dụng lao động trong tình hình mới.

                                                                                                                    MP

Các tin khác