Thứ Bảy, 19/10/2019 10:24:58 SA
Ngày 26/08/2019 16:55:37
Chỉ đạo phối hợp thực hiện "Năm dân vận chính quyền” 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch phối hợp "Năm dân vận chính quyền” 2019, để thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019 trên địa bàn tỉnh, ngày 09/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản thực hiện kế hoạch phối hợp "Năm dân vận chính quyền” 2019. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung:

Nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định tình hình chính trị - xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân ngay từ khi mới phát sinh ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý ngay những tồn tại, hạn chế, sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch của Tổ Công tác UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, nổi cộm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

Tổ chức triển khai giải quyết nghiêm túc, triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Nguyễn Nguyên- Nguồn CV số: 3009/UBND-NC

Các tin khác