Thứ Bảy, 19/10/2019 10:28:55 SA
Ngày 03/09/2019 08:45:06
Kế hoạch Tổ chức Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 26/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là thông qua các hoạt động Kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và nhân dân trên địa bàn về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; giáo dục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước ta. Qua đó, cổ vũ, động viên lực lượng vũ trang tỉnh, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam kết hợp với kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân với các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019; đồng thời, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Theo Kế hoạch thì yêu cầu đặt ra là các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện, tạo khí thế phấn khởi đối với cơ quan, đơn vị và trong nhân dân.

Nội dung tổ chức là Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục; hoạt động thi đua - khen thưởng; Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm; Tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 và gặp mặt 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội QPTD (Tổ chức sơ kết và gặp mặt ở 03 cấp: xã, huyện, tỉnh);

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan theo dõi tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết.

N.H.N- Nguồn KH số:50/KH-UBND

Các tin khác