Thứ Bảy, 19/10/2019 10:37:53 SA
Ngày 03/09/2019 09:00:13
Tăng cường công tác phòng, chống ma túy; cai nghiện ma túy và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 28/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo việc tăng cường công tác phòng, chống ma túy; cai nghiện ma túy và kiểm soát ma túy

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại Công văn số 6398/VPCP-KGVX ngày 18/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và để tăng cường công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát ma túy, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, góp phần kéo giảm tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo, triển khai, thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ trong chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, gắn với các chương trình của Chính phủ về phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và phong trào khác tại đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy, kết hợp giữa truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp; xác định đúng đối tượng để đề ra nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Trong đó, cần tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như người nghiện, gia đình người nghiện, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, người lao động phổ thông… Tổ chức các hoạt động lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao để thu hút được sự chú ý và tích cực tham gia của nhân dân.

Thực hiện tốt công tác nắm tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý tại từng địa bàn dân cư, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm ma túy trên địa bàn. Tập trung rà soát, thống kê số người nghiện, người sử dụng ma túy và lập hồ sơ quản lý chặt chẽ nhất là người nghiện, người sử dụng ma túy tổng hợp. Thực hiện tốt công tác gọi hỏi, răn đe với tuyên truyền vận động cá biệt đối tượng; phối hợp cùng các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác quản lý, cảm hoá, giáo dục đối tượng phạm tội ma tuý chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, người nghiện sau cai, người nghiện đang ở cộng đồng để hạn chế nguồn phát sinh tội phạm từ số đối tượng này.

Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trên lĩnh vực y tế, công nghiệp, nông nghiệp, không để xảy ra thất thoát, tội phạm lợi dụng sản xuất trái phép các chất ma túy trên địa bàn.Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra các dịch vụ văn hóa, giải trí, nhất là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, karaoke... nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao hiệu quả các hình thức cai nghiện ma túy trên địa bàn gắn với việc đầu tư các nguồn lực cho công tác cai nghiện ma túy, cải tạo cơ sở vật chất tại cơ sở cai nghiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Chủ động có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài Cơ sở nhằm chủ động phòng ngừa tình trạng học viên gây rối hoặc trốn khỏi Cơ sở cai nghiện.

Đồng thời rà soát, phân loại số người tái nghiện, người nghiện ma túy tổng hợp để có biện pháp quản lý, điều trị, cai nghiện hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá đúng thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương để chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn. Tổ chức tổng rà soát người nghiện, người sau cai nghiện, người sử dụng ma túy trên địa bàn và chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có quyết định phân công cụ thể cho các ngành, đoàn thể tiếp nhận, quản lý, cảm hóa, giáo dục người nghiện ma túy trên địa bàn để hạn chế tỷ lệ tái nghiện và phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật do số đối tượng nghiện đang ở cộng đồng gây ra. Tăng cường công tác chỉ đạo và quan tâm, bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống ma túy tại địa phương.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Công an tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh để tổng hợp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

N.H.N.- Nguồn CV số: 3313/UBND-NC

Các tin khác