Thứ Bảy, 19/10/2019 10:36:13 SA
Ngày 03/09/2019 10:21:11
Thành lập Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới và đô thị văn minh
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 20/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc Thành lập Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới và đô thị văn minh

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sáp nhập 03 Ban Chỉ đạo công tác giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng “ấp văn hóa - nông thôn mới” và “khóm, khu văn hóa - đô thị văn minh”, ngày 20/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2145/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới và đô thị văn minh gồm 37 thành viên do ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, làm Trưởng Ban

Các ông: Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Đạo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Minh Tho, Giám đốc Sở NN và PTNT; Trần Văn Khái, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Trương Đặng Vĩnh Phúc- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phan Văn Giàu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến lãnh đạo, chỉ đạo; quản lý, điều hành; tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

BCĐ sẽ nghiên cứu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan theo thẩm quyền để thực hiện mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa phương; Chỉ đạo, điều phối thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và mục tiêu xây dựng đô thị văn minh.

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện chức năng tổng hợp chung các lĩnh vực hoạt động của BCĐ, giúp Thường trực BCĐ triển khai nhiệm vụ và các hoạt động phối hợp của các thành viên BCĐ; Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan rà soát, xác định lại hệ thống tiêu chí của các chương trình, phong trào và cuộc vận động thành một bộ tiêu chí thống nhất để thực hiện tại tỉnh; đồng thời thường xuyên phối hợp cập nhật các tiêu chí ở các lĩnh vực hoạt động của Ban chỉ đạo; Tham mưu Trưởng Ban ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ, phân công rõ nhiệm vụ và công tác phối hợp trong chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của BCĐ.

Cán bộ được phân công phụ trách từng lĩnh vực có liên quan của các sở, ngành là thành viên BCĐ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Điều phối NTM để thực hiện các công việc của ngành mình phụ trách và thường xuyên theo dõi tổng hợp, báo cáo chung các lĩnh vực hoạt động của BCĐ.

Tiếp tục duy trì Ban quản lý Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã, ấp đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh trực tiếp giúp việc Trưởng Ban Dân tộc trong việc quản lý và tổ chức thực hiện dự án thành phần (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nguyễn Nguyên- Nguồn QĐ số: 2145/QĐ-UBND

Các tin khác