Thứ Bảy, 19/10/2019 10:16:19 SA
Ngày 04/09/2019 10:45:27
Đề án “Phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030”.
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Với mục tiêu trang bị cho học sinh tri thức, kỹ năng nền tảng; hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi; chuẩn bị tâm thế cho việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng và nhiều mặt của xã hội tương lai; đáp ứng yêu cầu phân luồng sau trung học cơ sở, việc thay đổi chương trình giáo dục phổ thông từ trang bị nội dung kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực của người học đòi hỏi ngành Giáo dục cần phải xây dựng lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy định hiện hành cùng với những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ. Việc xây dựng Đề án “Phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030” tỉnh Vĩnh Long là cần thiết, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Theo đó, mục tiêu chung của Đề án nhằm xây dựng mạng lưới trường, lớp phổ thông phù hợp vi điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của học sinh, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, tích hợp các hoạt động gắn với nâng cao hiệu quả phân luồng, hướng nghiệp; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục giáo dục - xóa mù chữ.

Đề án cũng đã đề ra mục tiêu cụ thể cho từng bậc học giai đoạn 2020 - 2025 và 2025 - 2030, để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Ngành đề xuất nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện chương trình GDPT; Rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp; Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; Đổi mới phương pháp dạy học, hình thức dạy học; Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; Đổi mới công tác quản lý giáo dục; Tăng cường cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục; Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; Tăng cường hợp tác quốc tế; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

                                                                                                                                  MP

Các tin khác