Thứ Bảy, 19/10/2019 10:21:55 SA
Ngày 09/09/2019 10:52:12
Những kết quả nổi bật qua gần 10 xây dựng nông thôn mới
(Vinhlong.gov.vn) - Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ngay từ khi triển khai đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các cấp, các ngành; của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động các cơ quan, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Qua gần 10 năm thực hiện, trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật như sau:

Theo đó đã có 45/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được Trung ương công nhận, về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2016-2020 (Nghị quyết đến năm 2010 có 50% xã và 01 đơn vị tương đương cấp huyện đạt chuẩn NTM).

Tổng số tiêu chí đạt được trên địa bàn 89 xã là 1.370 tiêu chí, tăng 1.109 tiêu chí so với xuất phát điểm năm 2011, tăng 85 tiêu chí so với cuối năm 2015; số tiêu chí bình quân toàn tỉnh là 15,4 tiêu chí/xã, tăng 12,3 tiêu chí/xã so với năm 2011 và tăng 01 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015.

Ngoài 45 xã đạt 19 tiêu chí, tăng 45 xã so với năm 2011, tăng 22 xã so với cuối năm 2015; hiện toàn tỉnh có 02 xã đạt 15-18 tiêu chí, tăng 02 xã so với năm 2011, giảm 13 xã so với cuối năm 2015; 38 xã đạt 10-14 tiêu chí, tăng 38  xã so với năm 2011, giảm 13 xã so với cuối năm 2015; 04 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, giảm 10 xã so năm 2011, tăng 04 xã so với cuối năm 2015 và không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, giảm 75 xã so với năm 2011.

Diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần và nhận thức về thực hiện xây dựng nông thôn mới của người dân nông thôn được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng liên tục qua các năm, từ 26,3 triệu đồng/người năm 2015, tăng lên 33,5 triệu đồng/người năm 2018, gấp 2,5 lần so với năm 2010.

Hộ nghèo đa chiều giảm từ 10,23% năm 2010 xuống còn 2,63% năm 2018 (giảm 7,6% so với năm 2010). Hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn được đầu tư và khai thác hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kết nối thị trường, điều kiện học tập và khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn; tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước giảm đi rõ rệt…

Huy động được nguồn lực lớn để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2019 trên 7.000 tỷ đồng, trong đó vốn Ngân sách Trung ương trên 505 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ ngân sách địa phương trên 4.278 tỷ đồng; vốn tín dụng 1.028 tỷ đồng; vốn huy động từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các nguồn hợp pháp khác gần 1.317 tỷ đồng (Doanh nghiệp gần 140 tỷ đồng; cộng đồng dân cư hơn 1.024 tỷ đồng; các nguồn hợp pháp khác 153 tỷ)      .

Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới. Cơ cấu sản xuất được điều chỉnh theo quy hoạch và lợi thế của từng địa phương và gắn với nhu cầu thị trường; sản xuất nông nghiệp đi vào chiều sâu, phát triển bền vững với việc ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng được vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; đã có nhiều HTX kiểu mới hình thành và phát triển phù hợp với cơ chế thị trường….

Môi trường nông thôn có chuyển biến đáng kể, nhiều mô hình đã được các tổ chức chính trị - xã hội phát động đạt được kết quả quan trọng (mô hình thu gom, xử lý rác thải ở khu dân cư; mô hình 5 không, 3 sạch; mô hình nhà tôi xanh, sạch, đẹp; mô hình treo đèn trước ngõ, trồng hoa trước nhà…), góp phần xây dựng, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Chất lượng cuộc sống và đời sống văn hóa của người dân tiếp tục được nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững. Duy trì có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Nông thôn mới, Đô thị văn minh”; phát huy và bảo tồn văn hóa dân tộc; nhiều mô hình tiêu biểu trong phong trào “quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được nhân rộng”...

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nghiêm việc triển khai Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là Nghị quyết đi vào lòng dân, hợp với lòng dân nhất, tạo được sự đồng thuận trong người dân. Việc phát động phong trào thi đua “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc xây dựng đô thị văn minh có hiệu quả. Linh hoạt trong sử dụng các hình thức tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội từ đó huy động được nhiều nguồn lực cho xây dựng NTM.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tới.

Một số cán bộ, đảng viên tuy có quan tâm đến xây dựng nông thôn mới nhưng quyết tâm chính trị chưa cao, chưa quyết liệt thực hiện để đạt được kết quả cao hơn.

Huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng NTM còn thấp so với nhu cầu. Nội dung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp có lúc, có nơi thực hiện chưa đúng mức. Một số chính sách, cơ chế chưa phù hợp nhưng tham mưu đề xuất điều chỉnh còn chậm.

Công tác vận động, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu (một số huyện chưa sử dụng hết kinh phí tuyên truyền được giao), từ đó cho thấy, nhận thức về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền còn thấp, nên công tác tham mưu và thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học... còn chậm, nhiều công trình chậm khởi công.

Kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã quy mô còn nhỏ lẻ; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thu mua, chế biến chậm phát triển nên phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung gặp nhiều khó khăn.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác