Thứ Bảy, 19/10/2019 10:33:46 SA
Ngày 10/09/2019 16:01:05
Hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021
(Vinhlong.gov.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nội dung hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021.

Chương trình hoạt động trải nghiệm quy định ba mạch nội dung đối với lớp 1: hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên và bốn mạch nội dung đối với lớp 2,3,4,5: hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên, hoạt động hướng nghiệp. Theo đó nội dung giáo dục của địa phương được tích hợp trong hoạt động trải nghiệm gồm: những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp…

Hoạt động trải nghiệm được thực hiện thông qua bốn loại hình hoạt động chủ yếu: sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề, hoạt động câu lạc bộ, trong đó câu lạc bộ là loại hình tự chọn. Hoạt động trải nghiệm được tổ chức theo quy mô nhóm, lớp học, khối lớp hoặc quy mô trường. Hoạt động trải nghiệm được tổ chức trong và ngoài lớp học, trong và ngoài trường học.

Hoạt động trải nghiệm được quy định 105 tiết/năm học, trong đó: 35 tiết sinh hoạt dưới cờ (nhóm lớn, quy mô trường); 35 tiết sinh hoạt lớp (nhóm lớn, quy mô lớp học); 35 tiết hoạt động trải nghiệm theo chủ đề, hoạt động câu lạc bộ (quy mô lớp học, nhóm lớp học). Khuyến khích tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường đối với các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện nhưng cần đảm bảo mục tiêu giáo dục giáo dục và an toàn cho học sinh. Ngoài các nội dung của hoạt động trải nghiệm được quy định trong chương trình, các cơ sở giáo dục có thể tổ chức một số hoạt động giáo dục ngoài nhà trường, hoạt động câu lạc bộ (tự chọn) thực hiện ngoài giờ lên lớp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tài liệu do Hội đồng quốc gia thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quy định tại Thông tư số 33/2017TT-BGDĐT ngày 22/12/2017. Nội dung giáo dục của địa phương tích hợp trong chương trình hoạt động trải nghiệm do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức biên soạn và thẩm định theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo viên chủ nhiệm lớp là người chủ trì và chịu trách nhiệm chính việc đánh giá kết quả học tập, hoạt động trải nghiệm đối với từng học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương phù hợp với thực hiện Chương trình hoạt động trải nghiệm, phù hợp với thực tiễn của địa phương và chỉ đạo thực hiện; tham mưu bố trí nguồn ngân sách địa phương, quy định nguồn kinh phí được huy động từ các tổ chức, cá nhân cha mẹ học sinh để tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động học tập hoạt động trải nghiệm trong các không gian trong và ngoài nhà trường theo đặc thù của hoạt động trải nghiệm; Xây dựng kế hoạch triển khai theo lộ trình và hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện chương trình hoạt động trải nghiệm; Sắp xếp bố trí giáo viên dạy hoạt động trải nghiệm hợp lý; đảm bảo tất cả giáo viên dạy hoạt động trải nghiệm được tham gia tập huấn về nội dung chương trình, phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ quản lý về công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức hoạt động trải nghiệm, thực hiện tích hợp nội dung giáo dục của địa phương trong tổ chức hoạt động trải nghiệm; Tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai hoạt động trải nghiệm, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động trải nghiệm của địa phương về Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc năm học.

                                                                                                      MP

Các tin khác