Thứ Bảy, 19/10/2019 10:35:53 SA
Ngày 11/09/2019 16:11:31
Tổ chức lễ Sen Đôn Ta năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức lễ Sen Đôn Ta cho đồng bào dân tộc Khmer năm 2019.

Theo đó, Lễ Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 27/9/2019 đến hết ngày 29/9/2019. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer được nghỉ 03 ngày lễ Sen Đôn Ta.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, học tập, thực hành tiết kiệm. Phát huy tính tự lực, tự cường, phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên vượt khó thoát nghèo. Thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "xây dựng nông thôn mới"; luôn có ý thức đề cao cảnh giác để chống lại luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Dân tộc tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, chùa Khmer, người có uy tín trong đồng bào Khmer, các vị chức sắc trong Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Khmer. Công an tỉnh phối hợp với Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày lễ Sen Đôn Ta; đồng thời kết hợp với các tổ chức đoàn thể và nhân dân phát động phong trào giữ gìn ấp, khóm an toàn; ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội làm mất trật tự trong khu dân cư.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch tổ chức họp mặt, thăm viếng chùa, sư sãi, các gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tiêu biểu.

Ngọc Lan - Nguồn CV số: 3442/UBND-VX

Các tin khác