Thứ Bảy, 19/10/2019 10:16:52 SA
Ngày 12/09/2019 16:46:56
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội
(Vinhlong.gov.vn) - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân đối với công tác tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh các giải pháp huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân vào Quỹ Vì người nghèo để tăng nguồn Quỹ và trích một phần Quỹ chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội là công cụ đặc thù của Đảng, Nhà nước để thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến đúng các đối tượng cần hỗ trợ phải có sự chung tay vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, từ việc bình xét, xác định đối tượng đến tuyên truyền, vận động sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả vốn đúng hạn cũng như giám sát việc thực hiện chính sách xã hội của bản thân các tổ chức, cá nhân của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trong đó, yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác nguồn vốn vay từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đạt và đạt được một số kết quả nổi bật

Theo đó, từ năm 2014-2019, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và huyện đã ủy thác số tiền 7 tỷ đồng sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hỗ trợ sản xuất, giải quyết việc làm được hơn 300 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn. Riêng trong năm 2018, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội  tỉnh xây dựng Đề án cho vay vốn chăn nuôi, sản xuất cho các huyện trong tỉnh (MTTQ VN các huyện chủ trì phối hợp với NHCSXH) cho hộ nghèo vay vốn chăn nuôi, sản xuất, với số tiền triển khai ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho các dự án của cấp huyện là 200 triệu đồng/huyện, tổng số tiền ủy thác là 1,2 tỷ đồng cho 6 huyện trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã ủy thác cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Trung tâm Công tác Xã hội) với “Dự án Bò”, với số tiền 6,8 tỷ đồng. Hiện nay, các dự án đang làm ăn có hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập kinh tế cho gia đình các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh còn phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác, cụ thể thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, tại các buổi sinh hoạt chi tổ hội đoàn thể,...; thực hiện giám sát cộng đồng đối với việc thực hiện công tác giảm nghèo, các chương trình an sinh xã hội cũng như đối với hoạt động tín dụng chính sách từ Quỹ “Vì người nghèo” của Tỉnh ủy thác nguồn vốn sang Ngân hàng Chính sách xã hội  thông qua các chương trình, dự án vay vốn cho đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, từ đó các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội xây dựng kế hoạch, lập dự án, thực hiện công tác tư vấn, triển khai cho cơ sở lập danh sách, bình xét đoàn viên, hội viên nghèo vay vốn sản xuất, thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn để quản lý và hướng dẫn đoàn viên, hội viên sử dụng vốn vay có hiệu quả, cách thức trả vốn vay, trả lãi ngân hàng đầy đủ, đúng hạn; đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội mở các lớp tập huấn, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác ủy thác, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, từ đó, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Từ nguồn vốn Quỹ “Vì người nghèo” ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết, tạo việc làm cho nhiều lao động trong năm qua. Đồng thời, hỗ trợ vốn vay cho các hộ gia đình với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản. Vì vậy, Chương trình đã trở nên gần gũi với mọi người dân nhất là người nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Nguồn vốn của chương trình đã phát huy được tiềm năng sẵn có về tài nguyên đất đai, kinh nghiệm sản xuất ở địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông thôn,… đồng thời giúp cho người lao động tăng thêm kinh nghiệm và kiến thức áp dụng khoa học kỹ thuật, ổn định việc làm, tăng hiệu quả, giảm thời gian lao động.

Song song đó, nguồn vốn cho vay cũng được Ngân hàng Chính sách xã hội  quản lý chặt chẽ, đảm bảo thời gian đáo hạn vốn vay và được chuyển về Ban vận động Quỹ “vì người nghèo” tỉnh đúng thời gian quy định, vốn vay được bảo toàn

Để tiếp tục phát huy hiệu quả cung cấp tín dụng cho sản xuất và đời sống, thời gian tới Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) sẽ tích cực tham gia thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thực hiện chức năng giám sát cộng đồng đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạt động tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện.

Thực hiện có hiệu quả các nội dung được Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác; lồng ghép với các chương trình, dự án và hoạt động thường xuyên của tổ chức chính trị-xã hội; thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

N.H

Các tin khác