Thứ Bảy, 19/10/2019 10:20:42 SA
Ngày 17/09/2019 16:42:30
Công bố 03 nhóm thủ tục hành chính liên thông về Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) – Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, 03 nhóm thủ tục hành chính liên thông gồm: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí do UBND cấp xã; Công an cấp xã; Công an cấp huyện; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện.

Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú do UBND cấp xã, Công an cấp xã và Công an cấp huyện thực hiện.

Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí do UBND cấp xã; Công an cấp xã; Công an cấp huyện; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện.

Người dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Việc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết có thể được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc các loại hình dịch vụ khác bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn hồ sơ tài liệu; hoặc chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử được tiếp nhận trực tuyến của người dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thông qua kết nối giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của địa phương.

Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xãhoặc thông qua hệ thống bưu chính. Trường hợp người dân có yêu cầu có thể nhận kết quả tại cơ quan giải quyết.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Thời gian giải quyết của thủ tục liên thông Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí là Đăng ký khai tử: trong ngày, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

 Xóa đăng ký thường trú: Trường hợp thuộc thẩm quyền của công an cấp huyện: 08 ngày (trong đó thời gian giải quyết là 04 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 04 ngày).

Trường hợp thuộc thẩm quyền của công an cấp xã:04 ngày (chỉ tính thời gian giải quyết). Hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng):28 ngày (trong đó thời gian giải quyết là 20 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày).

Hưởng mai táng phí cho đối tượng người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần:33 ngày, (trong đó thời gian giải quyết là 25 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày). Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng):12 ngày (trong đó thời gian giải quyết là 08 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 04 ngày). Hưởng mai táng phí đối với đối tượng là người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007:48 ngày (trong đó thời gian giải quyết là 40 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày). Hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo nghị định số 150/2006/NĐ-CPngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh cựu chiến binh:30 ngày (trong đó thời gian giải quyết là 24 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 06 ngày). Hưởng trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc: 34 ngày (trong đó thời gian giải quyết là 26 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày). Hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế: 34 ngày (trong đó thời gian giải quyết là 26 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày).

Thời gian giải quyết của thủ tục liên thông Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú: Đăng ký khai tử: trong ngày, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Xóa đăng ký thường trú: Trường hợp thuộc thẩm quyền của công an cấp huyện: 08 ngày (trong đó thời gian giải quyết là 04 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 04 ngày). Trường hợp thuộc thẩm quyền của công an cấp xã: 04 ngày (chỉ tính thời gian giải quyết).

Thời gian giải quyết của thủ tục liên thông Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tửtuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí: Đăng ký khai tử: trong ngày, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng):28 ngày (trong đó thời gian giải quyết là 20 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày). Hưởng mai táng phí cho đối tượng người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần:33 ngày (trong đó thời gian giải quyết là 25 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày).Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng):12 ngày (trong đó thời gian giải quyết là 08 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 04 ngày). Hưởng mai táng phí đối với đối tượng là người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007:48 ngày (trong đó thời gian giải quyết là 40 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày).

Hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo nghị định số 150/2006/NĐ-CPngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh cựu chiến binh:30 ngày (trong đó thời gian giải quyết là 24 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 06 ngày).

Hưởng trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc: 34 ngày (trong đó thời gian giải quyết là 26 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày). Hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế: 34 ngày (trong đó thời gian giải quyết là 26 ngày; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày).

LHMD – Nguồn QĐ s2263/QĐ-UBND

Các tin khác