Thứ Bảy, 19/10/2019 10:21:21 SA
Ngày 19/09/2019 10:09:18
Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu và tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu và tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu và tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức trong quản lý và phát huy giá trị di tích; tổ chức lễ hội vui tươi, an toàn; bố trí ngân sách và tăng cường vận động xã hội hóa trùng tu, tôn tạo di tích; thanh tra, kiểm tra các vấn đề liên quan đến di tích lịch sử - văn hóa,…Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu và tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa cũng còn những hạn chế như: sự phối hợp quản lý giữa các cấp và các ngành có liên quan chưa chặt chẽ; một số di tích còn xảy ra tình trạng tài sản, hiện vật bị mất trộm và tranh chấp đất một số di tích; lễ hội truyền thống bị mai một và có phần đơn điệu; kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích còn thấp,…

Để tăng cường công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu và tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh; kiến nghị Trung ương hoàn thiện quy định pháp luật  về di tích lịch sử - văn hóa; Tham mưu ban hành quy chế phối hợp, quy chế phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; lập hồ sơ lễ hội Lăng Ông Tiền Quân Thống Chế Điều Bát  Nguyễn Văn Tồn; nghiên cứu, đề xuất xếp hạng di tích lịch sử văn hóa đối với nhà xưa. Đề xuất giải quyết kiến nghị liên quan đến việc bố trí địa điểm thích hợp để lập Đền thờ cụ Tống Phước Hiệp, việc thu hồi đất bố trí xây dựng nhà thờ cụ Nhiêu Tâm. Đề xuất giải quyết kiến nghị liên quan đến việc bố trí vốn đầu tư 02 tuyến đường vào di tích chùa Gò Xoài và chùa Gia Kiết (xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn).

Xem xét cân đối các nguồn vốn và nguồn ngân sách tăng cường đầu tư, bố trí kinh phí cho công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu và tôn tạo di tích nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan nghiên cứu biên soạn đưa vào chương trình giáo dục địa phương các nội dung về giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; tổ chức cho các trường học tiến hành các hoạt động giáo dục gắn với từng di tích lịch sử, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di tích đến từng học sinh.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa gắn với các hoạt động cụ thể; phát huy trách nhiệm của địa phương trong việc tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực tham gia quản lý, bảo tồn, trùng tu và tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; đồng thời, có biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa gắn với phát triển du lịch nhằm thông qua hoạt động du lịch vừa phát huy giá trị di tích, vừa phát triển kinh tế địa phương.

Ngọc Lan - Nguồn CV số: 3541/UBND-VX

Các tin khác