Thứ Bảy, 19/10/2019 10:24:37 SA
Ngày 19/09/2019 10:28:53
Phát triển kinh tế tập thể đa dạng trên mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn gắn với các chương trình, dự án kinh tế - xã hội của tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Các hợp tác xã (HTX) của tỉnh Vĩnh Long hiện đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất và nhất là đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản.

Trên một số lĩnh vực, hợp tác xã đã mở rộng sản xuất, đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, đóng góp một phần không nhỏ cho ngân sách nhà nước; đồng thời tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn dân cư, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, giải quyết nhu cầu, lợi ích chính đáng của thành viên và người lao động như: đóng bảo hiểm xã hội, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ theo quy định của nhà nước.

Bên cạnh đó, một số hợp tác xã nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cho thành viên, góp phần làm thay đổi căn bản đời sống của người dân và bộ mặt nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Việc hợp tác xã thực hiện ký hợp đồng liên kết tiêu thụ nông sản đã giúp nông dân, thành viên yên tâm sản xuất, không lo đầu ra cho sản phẩm, có thu nhập ổn định và hạn chế được rủi ro. Đồng thời, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, kiểm soát được chất lượng sản phẩm đến người tiêu dùng. Hợp tác xã  nông nghiệp sẽ thông qua ký kết các hợp đồng cung ứng dịch vụ đầu vào, chuyển giao và giám sát quy trình kỹ thuật, phối hợp kế hoạch sản xuất và tổ chức tiêu thụ đầu ra cho nông sản góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và thu nhập của các hộ thành viên.

Đến nay, toàn tỉnh hiện có là 153 hợp tác xã; 01 Liên hiệp hợp tác xã và 05 Quỹ tín dụng nhân dân (đạt 100% so với kế hoạch), trong đó có 137 hợp tác xã đang hoạt động, 05 hợp tác xã và 01 Liên hiệp hợp tác xã ngừng hoạt động, 06 hợp tác xã đang củng cố và 01 hợp tác xã đang lập thủ tục giải thể. Tất cả các hợp tác xã đều đăng ký theo Luật hợp tác xã năm 2012.

Với doanh thu bình quân 5,0 tỷ đồng/HTX (đạt 100% kế hoạch năm) trong đó doanh thu đối với thành viên là 3,7 tỷ đồng/HTX (tỷ lệ 75%/tổng doanh thu HTX); đạt lãi bình quân 694 triệu đồng/HTX (tăng 57,73% so với kế hoạch).

Tổng số thành viên là 5.003 thành viên, giảm 38,93% so kế hoạch; có 8.000 lao động làm việc thường xuyên trong HTX với thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX ước đạt 54,27 triệu đồng/năm, đạt 104,42% so với kế hoạch.

Hợp tác xã được thành lập mở rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Nông nghiệp - thủy sản; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ; giao thông vận tải; xây dựng; tín dụng.

Trong thời gian tới tiếp tục phát triển kinh tế tập thể (KTTT) với nhiều hình thức đa dạng mà nòng cốt là HTX. Đổi mới HTX cả về tổ chức, quản lý và hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, không chỉ là tổ chức kinh tế hợp tác tự nguyện mà còn là đơn vị kinh tế hoạt động trong nền kinh tế thị trường, có chức năng kinh tế và xã hội;

Gắn với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quy hoạch vùng sản xuất và gắn với công nghiệp chế biến, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo vệ tài nguyên, môi trường và an sinh xã hội, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, với điều kiện, tập quán cụ thể từng vùng, từng địa phương. Tạo mọi điều kiện để HTX, THT tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực của địa phương, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn; không chỉ chú trọng hiệu quả về mặt kinh tế mà phải chú trọng hiệu quả về mặt chính trị, đạo đức xã hội và an ninh quốc phòng; nâng cao hiệu quả đóng góp của khu vực KTTT vào tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, xóa đói giảm nghèo;

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về KTTT, HTX cả chiều rộng lẫn chiều sâu trong quần chúng nhân dân, bảo đảm đối tượng tham gia thành viên HTX phải hiểu rõ HTX kiểu mới, nhằm phát huy được giá trị bản chất HTX;

 Phát triển KTTT phải đa dạng trên mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn gắn với các chương trình, dự án kinh tế - xã hội của tỉnh. Tranh thủ nguồn lực từ các chương trình Trung ương và các nguồn lực xã hội khác; Đổi mới, phát triển HTX, THT phải xuất phát từ nhu cầu thực tế; hướng tới giá trị bản chất trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên và không ngừng mở rộng phát triển thành viên.

          N.N.H   - Nguồn Kế hoạch số:  56/KH-UBND

                                


Các tin khác