Thứ Bảy, 19/10/2019 10:21:49 SA
Ngày 19/09/2019 16:47:51
Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Công sản và Quản lý Giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, từng thủ tục hành chính đều có quy trình nội bộ đáp ứng theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, cụ thể gồm các thủ tục hành chính như sau: Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định bán tài sản công; Quyết định thanh lý tài sản công; Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại; Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công; Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê; Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án; Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh; Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty cổ phần và công  ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ quản lý, sử dụng; Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý nhà, đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời; Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.; Báo cáo kê khai tài sản công.

Trên cơ sở Quy trình nội bộ được Phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành. Đồng thời, giao Sở Tài chính lập danh sách đăng ký tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử.

LHMD – Nguồn QĐ số: 2250/QĐ-UBND

Các tin khác