Huyện Long Hồ

Phát động cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, gắn liền với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về công Đoàn

Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hộit heo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Huyện Mang Thít

Mang Thít: thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

Ngày 12/8/2021, Ban  Thường vụ Huyện uỷ Mang Thít ban hành kế hoạch số 37-KH/HU về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.