Huyện Long Hồ

Phát động cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, gắn liền với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về công Đoàn

Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hộit heo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Huyện Mang Thít

Huyện Mang Thít tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10” năm 2021

Chủ tịch UBND huyện Mang Thít ban hành Công văn số 1413/UBND-NC ngày 23 tháng 9 năm 2021 về việc thực hiện Công văn số 49/UBND-BTCDNC, ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (04/10/1961-04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân Phòng cháy, chữa cháy (04/10/2001-04/10/2021).